Mockup Image

خدمات نظارت فنی مهندسی

هدف

نظارت فنی و مهندسی بر صحت اجرای فرآیندهای تولید در صنایع فلزی و یا نظارت بر صحت اجرای استانداردهای تدوین شده در پروژه های ساخت قطعات فلزی

 

فرآیند اجرا

براساس نیاز کارفرما، در صورت وجود استانداردهای مربوط به نظارت، کارشناسان پژوهشکده ساتکو فرآیند نظارت و الزامات مربوطه را تدوین نموده و در بازه های زمانی مشخص نسبت به نظارت اقدام می نمایند. گزارش های خروجی از این فرآیند نظارت به صورت گزارش های دوره ای در اختیار کارفرما قرار داده می شود. جزییات بیشتر بر حسب درخواست کارفرما قابل اجرا است

 

تعرفه خدمات

بسته به حجم پروژه نظارت، زمان پروژه و نفرساعت مورد نیاز تعیین شده و تعرفه مربوطه به صورت مکتوب برای کارفرما ارسال می شود

 

مدت زمان اجرا

بسته به ابعاد و پیچیدگی پروژه تعیین و اعلام خواهد شد

 

نحوه فروش

پس از ثبت سفارش توسط کارشناسان فروش، اطلاعات در اختیار کارشناسان فنی قرار گرفته و پیشنهاد فنی مالی تدوین شده و برای کارفرما ارسال می شود. در صورت تایید کارفرما، قرارداد فیمابین تدوین و به امضای طرفین خواهد رسید

 

نحوه تسویه

به صورت صورت وضعیتی و مطابق با قرارداد